Privacy Verklaring

 

Athletic Point en Athletic Events (Organisator van Haarrijn Trailrun, DeLoopvanLeidscheRijn, Smokkelaarstrail, Ooievaarstrail, Alphense Bergentrail, Urban Culture Run Utrecht) respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacy-verklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan die daarvoor nodig zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het doen van offertes die u bij ons hebt aangevraagd
 • Het verrichten van de aangeboden diensten
 • Om contact met u te kunnen opnemen
 • Het versturen van nieuwsberichten en uitnodigingen

De nieuwsberichten worden alleen verzonden als u zich via de website hiervoor aangemeld heeft. U krijgt na aanmelding vervolgens nog een e-mail waarin u deze aanmelding dient te bevestigen. Afmelden kunt u eenvoudig zelf via de hyperlink onderaan de nieuwsberichten.

Verstrekking aan derden:

Wij maken gebruik van een derde partij voor:
1. Het verzorgen van de (financiële) administratie
2. Het verzorgen van de inschrijvingen voor evenementen die door of onder verantwoordelijkheid van Athletic Events worden georganiseerd
3. Het verzorgen van nieuwsbrieven en andere communicatie namens Athletic Point en Athletic Events

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent dat we uw gegevens in ieder geval bewaren zolang dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. Na de voltooiing van de opdracht bewaren wij het betreffende dossier gedurende 7 jaar. Na deze 7 jaar worden de gegevens vernietigd, tenzij er intussen nieuwe vragen gerezen zijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden
 • Wij leggen geheimhouding op aan onze medewerkers en verwerkers
 • Wij werken met wachtwoorden
 • Wij pseudonimiseren en encrypten persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij maken gebruik van actuele (antivirus)software
 • Wij stellen alleen persoonsgegevens aan een eventuele verwerker ter beschikking voor verwerking nadat wij ons ervan vergewist hebben dat de verwerker passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen

Rechten omtrent uw gegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Recht op inzage

Op uw verzoek zullen wij u kosteloos een kopie verstrekken van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Wilt u meerdere kopieën ontvangen dan berekenen wij een redelijke vergoeding.

Recht op rectificatie

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens rectificeren of aanvullen, maar alleen als dat past binnen de doeleinden van de verwerking. Op uw verzoek zullen wij u informatie geven over deze ontvangers.

Recht op wissing (vergetelheid)

In onder meer de volgende gevallen mag u ons vragen uw gegevens te wissen:

 • De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel van de verwerking
 • U heeft uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens
 • Wanneer u met succes bezwaar hebt gemaakt (zie bij recht van bezwaar)
 • Wanneer wij uw gegevens zonder rechtsgrond zouden verwerken 

Recht op beperking van de verwerking 

Dit houdt in dat de persoonsgegevens alleen opgeslagen mogen blijven, maar in beginsel niet meer mogen worden verwerkt. U heeft recht op beperking in de volgende gevallen:

 • U betwist de juistheid van de gegevens
 • De verwerking van de gegevens is onrechtmatig, maar u wil dat gegevens (nog) niet worden gewist
 • Wij hebben uw gegevens niet meer nodig, maar u wil de gegevens behouden in verband met een rechtsvordering
 • Tijdens de behandeling van een door u ingediend bezwaar (zie bij recht van bezwaar)  

Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien technisch mogelijk zullen we meewerken aan rechtstreekse overdracht.

Recht van bezwaar 

U mag bezwaar maken tegen te verwerking van uw gegevens. Wij zullen de verwerking staken, wanneer uw bezwaar gegrond is. Gebruiken wij uw gegevens voor direct marketing, dan zullen wij een door u ingediend bezwaar altijd direct honoreren.

Recht op intrekking toestemming 

U mag uw toestemming voor de verwerking weer intrekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtsmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij er een andere rechtsgrond aanwezig is voor de verwerking.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon 0900 2001201.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contactmet ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Athletic Point/Athletic Events
T.a.v. Bert Eskes
Secundusweg 27
3453 JL De Meern
info@athletic.nl

De Meern, 12 maart 2018