Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

AthleticPoint Events

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: het door AthleticPoint Events in enig jaar te organiseren hardloopevenement.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: de rechtspersoon (in deze AthleticPoint Events) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement te laten plaats nemen.
 4. Het overdragen van een overeenkomst voor een onderdeel van het Evenement is niet mogelijk.
 5. Bij verhindering van deelname aan het Evenement vindt geen restitutie van inschrijfgeld of andere betalingen plaats. Bij wijziging van het onderdeel waarvoor is ingeschreven, vindt eveneens geen restitutie van inschrijfgeld of van andere betalingen plaats.
 6. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen zonder externe hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld fiets, auto of brommer. Indien blijkt dat de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van een of meerdere ongeoorloofde hulpmiddelen zal tot diskwalificatie worden overgegaan.
 7. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
 8. Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 9. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats, indien en voor zover zulks is gedekt onder de door de Organisator afgesloten evenementenverzekering en onder aftrek van administratiekosten. De deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde T-shirts; deze zullen per post worden toegezonden.
 10. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 11. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden afgelast moet worden.
 12. Bij aanmelding voor het Evenement wordt de Deelnemer automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief van het Evenement, zodat Deelnemers op de hoogte wordt gehouden van het Evenement.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mocht lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. Sponsoren van het Evenement en de gemeente waarin het Evenement plaats vindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 

Artikel 7 Reglement

Op de deelname voor de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 8 Evenement specifiek

Haarrijn Trailrun – Natuurmonumenten

In het kader van uw inschrijving voor de Haarrijn Trailrun en de daar aan gekoppelde vrijwillige donatie aan Natuurmonumenten, verstrekt de Haarrijn Trailrun uw gegevens aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten legt, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, uw persoonsgegevens vast. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over de activiteiten van Natuurmonumenten en om u te vragen Natuurmonumenten verder te ondersteunen. De gegevens worden door Natuurmonumenten niet aan derden verstrekt. Mocht u geen post en/of geen telefoon van Natuurmonumenten willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een briefje te sturen naar:  Postbus 9955, 1243 ZS ’s-Graveland.